تابلو سنگ های دانشگاه امام حسین

تابلو سنگ های دانشگاه امام حسین

کارگاه تولیدی هنر سنگ ستاره با افتخار تعداد زیادی از تابلو سنگ ها
و معرق کاری های سنگی
دانشگاه امام حسین را طراحی و ساخته است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.